سايت خبري تحليلي انديشه ها : درآمد ۳۸ ميلياردي براي سينماي ايران
چهارشنبه، 13 دی 1396 - 17:41 کد خبر:85317
سايت خبري تحليلي انديشه ها: فرهنگ > سينما - فصل پائيز 96 درحالي سپري شد كه مجموع فروش سينما در اين فصل با 38 ميليارد و 259 ميليون و 941 هزار تومان، داراي رشد 18 درصدي نسبت به پائيز سال گذشته بوده است.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 


از كاهش ۱۶ درصدي تماشاگران نسبت به سال گذشته تا رشد ۱۸ درصدي فروش

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، معاونت توسعه فناوري و مطالعات سينمايي در تحقيقي به مقايسه تطبيقي گيشه پائيزي سينما در سال‌هاي 96 و 95 پرداخته است. در اين تحقيق مشخص شد كه گيشه پائيز 96 با تعداد چهار ميليون و 939 هزار 750 نفر تماشاگر نسبت به گيشه پائيز 95 با چهار ميليون و 873 هزار و 350 نفر داراي رشد يك درصدي تعداد تماشاگر بوده است.

همچنين در اين تحقيق گيشه سينما در پائيز 96 با مجموع فروش 38 ميليارد و 259 ميليون و 941 هزار تومان نسبت به گيشه سينما در پائيز 95 با 32 ميليارد و 436 ميليون و 890 هزار تومان شاهد رشد 18 درصدي در ميزان فروش بوده است.
براساس اين تحقيق، تعداد سالن هاي فعال با سيستم مكانيزه در پائيز سال 96 با مجموع 356 سالن نسبت به 295 سالن در پائيز 95، داراي رشد 21 درصدي نسبت به پائيز سال گذشته بوده است.
تعداد صندلي در پائيز سال 96 داراي رشد 13 درصدي نسبت به پائيز سال گذشته و نرخ متوسط بليت نيز در پائيز سال 96 داراي رشد 16 درصدي نسبت به پائيز سال گذشته بوده و متوسط فروش هر صندلي در پائيز 96 نسبت به پائيز سال 95 حدود چهار درصد افزايش داشته است.همچنين طبق اين گزارش، متوسط ورود تماشاگر به هر سالن در پائيز 96 حدود 16 درصد كاهش و متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلي در پائيز 96 حدود 11 درصد كاهش نسبت به پائيز سال 95 داشته است.