سايت خبري تحليلي انديشه ها : چرا محسن هاشمي براي شهردار شدن راي نياورد؟
سه شنبه، 15 آبان 1397 - 10:19 کد خبر:89186
سايت خبري تحليلي انديشه ها: محسن هاشمي باز هم در رسيدن به گزينه هاي نهايي تصدي شهرداري تهران ناكام بود. تنها 8 نفر از 21 عضو شوراي شهر به او راي دادند. يعني فقط 7 نفر غير از خودش با شهردار شدن هاشمي موافقند.

سايت خبري تحليلي انديشه ها:

 

چرا محسن هاشمي براي شهردار شدن راي نياورد؟


 محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر باز هم در رسيدن به صندلي شهرداري تهران ناكام ماند. او كه بارها گفته خودش كانديداي حضور در شهرداري نشده ولي اعضاي شورا نام او را در بين 30 نفر نامزدهاي تصدي شهرداري گذاشته اند، باز هم در نشست امروز شوراي شهر نتوانست در بين اصلي ترين گزينه هاي شهرداري قرار گيرد.


بر اساس رايي كه شوراي شهر داد، امروز رسول كشت پور توانست 14 راي بياورد و بالاتر از بقيه نامزدها قرار گيرد.

پس از او عباس آخوندي و پيروز حناچي توانستند راي 11 نفر را به خود جلب كنند و در نهايت هم غلامرضا انصاري و كامل تقوي نژاد توانستند تنها 10 راي بياورند و با همين آرا به جمع 5 گزينه نهايي شهرداري تهران بروند.

بقيه آرايي كه اعضاي شوراي شهر به نامزدهاي مدنظر خود داده بودند از اين قرار است:

نصرالله جهانگرد 9 راي

محسن هاشمي رفسنجاني 8 راي

علي اوسط هاشمي 8 راي

سميع الله حسيني مكارم 6 راي

مناف هاشمي 1 راي

دريافت كردند.

اينطور كه پيداست 6 نفر بالاتر از محسن هاشمي راي آوردند و او حائز رتبه هفتم در بين گزينه هاي مدنظر اعضاي شوراي شهر شده است.